CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku. Technik ekonomista samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.).
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie, lub współdziałanie przy wykonywaniu, czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych. Technik ekonomista prowadzi prace związane
z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywaniem typowych prac biurowych.

Kandydat do zawodu technika ekonomisty powinien interesować się EKONOMIĄ w szerokim tego słowa znaczeniu i ekonomiką oraz przedmiotami ścisłymi. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy na kształcenie zawodowe teoretyczne jak i praktyczne przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno
z przedsiębiorcą, analizą ekonomiczną jak i prowadzeniem własnego biura rachunkowego czy prowadzenia kadr
i płac, projektowaniem baz danych
i wykorzystaniem różnych programów finansowo-księgowych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

  

KARIERA ZAWODOWA

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy.

 Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności bądź zdobycie zatrudnienia w firmach na wielu stanowiskach, np. księgowa, opiekun klienta banku, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. płac.

W tym zawodzie konieczne jest posługiwanie się nowoczesną technologią oraz korzystanie

 z komputerowych programów finansowo - księgowych, kadrowo-płacowych.

 Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

 

Uczeń technikum ekonomicznego będzie zdobywał kwalifikacje zawodowe poprzez zdanie dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:

1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji obejmującego wiedzę
i umiejętności w zakresie:

Organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków
Prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
Sporządzania planów, analiz i sprawozdań

2. Prowadzenie rachunkowości obejmującego wiedzę i umiejętności w zakresie:

Dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych
Prowadzania i rozliczania inwentaryzacji
Sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy finansowej

To nie koniec możliwości !!!

Po zdaniu dodatkowo egzaminu w zakresie:

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych możesz uzyskać dyplom technika rachunkowości.
Wykonywanie prac biurowych możesz uzyskać dyplom technika prac biurowych.
Obsługa klienta w jednostkach administracji możesz uzyskać dyplom technika administracji.

Każdy z uzyskanych przez Ciebie dyplomów jest równoznaczny z uzyskaniem Europassu, czyli dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego w Unii Europejskiej!