CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. Powinien optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.
Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, technik logistyk musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym.
Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

  

KARIERA ZAWODOWA
Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Analiza ofert pracy wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

Technicy logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu (towarów i osób).

 

Uczeń technikum logistycznego zdaje trzy egzaminy kwalifikacyjne:

1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania obejmującego wiedzę i umiejętności w zakresie:

Organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
Organizowania i monitorowania procesów magazynowych
Organizowania i monitorowania dystrybucji

2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych obejmującego wiedzę i umiejętności w zakresie:

Organizowania i monitorowania procesów transportowych
Organizowania środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

3. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych obejmującego wiedzę i umiejętności w zakresie:

Organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
Organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

To nie koniec możliwości !!!

Po zdaniu dodatkowo egzaminu w zakresie:

Obsługa podróżnych w portach i terminalach
oraz
Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

możesz uzyskać dyplom technika eksploatacji portów i terminali.

Każdy z uzyskanych przez Ciebie dyplomów jest równoznaczny z uzyskaniem Europassu, czyli dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego w Unii Europejskiej!