1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru ,
złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły
- od 16 maja do 21 czerwca 2022 r.
2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie , z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
- od 24 czerwca do12 lipca 2022 r.
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do techników
- 19 lipca 2022 r.
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do
przyjęcia do szkół poprzez przedłożenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
- do 22 lipca 2022 r.
5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół
- 25 lipca 2022 r.