Stypendium szkolne
Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających
wnioski wynosi 600,00 zł/m-c/osobę.
2. Termin składania kompletnych wniosków do poniedziałku 12 września 2022 r. (wnioski można pobierać i
składać w sekretariacie szkoły).
3. Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie. W przypadku składania wniosku
we wrześniu 2022 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i
świadczeń w sierpniu 2022 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia
rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej,
świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).
Do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (dodatek z tytułu
urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe - w tym z tytułu bezrobocia
z MOPR, itp.).
4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i
przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.
5. Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność
dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie
rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia). Rachunki budzące wątpliwość (brak firmy w bazie danych, źle
wypełnione faktury itp.) nie będą uwzględniane.
Należy na bieżąco gromadzić faktury (nawet za drobne zakupy typu długopisy, zeszyty), aby nie było kłopotu z
rozliczeniem wydatków w momencie wypłaty stypendium w szkolnego.
6. Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż
standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione.
7. Wnioski, które nie będą wypełnione właściwie będą zwracane do poprawy. Do każdego wniosku (w przypadku
dwójki lub więcej dzieci) należy dołączyć wymagane zaświadczenia.
8. Wypłata świadczenia następuje tylko i wyłącznie na konto bankowe, którego właściciel jest wskazany jako
członek gospodarstwa domowego
 
Zasiłek szkolny
 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z
powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:
- pożar lub zalanie mieszkania
- nagłą chorobę w rodzinie ucznia
- śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
- nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia
- kradzież w mieszkaniu ucznia.


Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.