OGŁOSZENIE !!!
Ogłasza się nabór na zajęcia specjalistyczne – prowadzenie spraw finansowo-rachunkowych
realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o w/w
nazwie.
Zajęcia skierowane są do uczniów kl. I, II, III TE i kl. II TR.

Kryteria rekrutacyjne na zajęcia:
I. Zapoznanie się z treścią REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
umieszczonego na tablicy ogłoszeń przy gabinecie p. Wicedyrektor oraz na stronie internetowej
Naszej Szkoły.
II. Spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo wypełnionych
dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w przypadku osób poniżej 18 lat także oświadczenia
Rodzica/Opiekuna prawnego)
W skład wymaganych dokumentów wchodzą:

a) formularz rekrutacyjny (zgłoszeniowy),
b) zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich),
c) deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
III. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
IV. Pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności
oraz uczniowie kl. I, II, III TE i II TR ( 3 punkty).
V. Dodatkowymi kryteriami punktowymi są:
a) średnia na koniec ubiegłego roku szkolnego powyżej 4,0 (1 punkt),
b) kolejność zgłoszeń: 1 punkt,
c) chęć uczestnictwa w projekcie: 1 punkt.
VI. Każdy uczestnik projektu ma możliwość udziału w więcej niż 1 szkoleniu.
VII. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia zorganizowane zostaną dla 90 uczniów ( 3 grupy po 30 osób) w wymiarze 60 godz.

Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku
miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
Harmonogram zajęć zostanie podany do informacji w późniejszym terminie.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne należy pobrać u koordynatora Projektu Pani mgr Marii Surma
lub ze strony internetowej naszej szkoły.
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do koordynatora projektu do dnia 22.09.21r.

Koordynator Projektu

Grudziądz, dnia 06.09.21 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.