Listę nauczycieli uczących w poszczególnych klasach można znaleźć na e-dzienniku w zakładce "Nauczyciele".