+48 56 46 585 44

Regulamin naboru

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO NABORU
DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w GRUDZIĄDZU
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431).
 3. Zarządzenie Nr 4 /2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na  semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych  w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

 1. Liczba punktów za ocenę z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego
 2. Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 4. Przedmioty realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym:
  – Matematyka – klasy Ia technik ekonomista, Ib technik rachunkowości
  – Język angielski – klasy Ic technik logistyk, Ib technik spedytor
 5. Na wolne miejsca w szkole przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.

Zasady postępowania wobec kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego

 1. W pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

Maksymalne liczby punktów, możliwe do uzyskania w trakcie rekrutacji

 1. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  a) 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (wynik egzaminu przedstawiony w procentach z poszczególnych części: z języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35, języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3 ),
  b) 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego, matematyki, geografii, języka obcego (72 punkty) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (28 punktów).

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 72 pkt. Punkty są obliczane według następujących zasad:
  stopień celujący – 18 punktów
  stopień bardzo dobry – 17 punktów
  stopień dobry – 14 punktów
  stopień dostateczny – 8 punktów
  stopień dopuszczający – 2 punkty
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 28 punktów.
  Punkty są obliczane według następujących zasad:

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
  b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
  c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
 3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
  d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
  e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
  f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty
 5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – 4 punkty
  b) krajowym – 3 punkty
  c) wojewódzkim – 2 punkty
  d) powiatowym – 1 punkt
 6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów
 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się – 3 punkty

Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadpodstawowych

 1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
 2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.
 3. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie określonym w harmonogramie naboru.
 4. Deklaracja wyboru, podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych, musi być złożona w formie pisemnej w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji.
 5. Kandydat składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat wybrał szkoły ponadpodstawowe spoza systemu, to do każdej z nich musi złożyć kopię świadectwa i zaświadczenia.
 6. Kandydat przyjmowany jest do tego oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów uzyskanych przez kandydata, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.
 7. W terminie potwierdzania woli podjęcia nauki, kandydaci umieszczeni na liście wstępnej dostarczają do szkół oryginały świadectw oraz
  oryginały zaświadczeń o zdaniu egzaminu ósmoklasisty, potwierdzając tym wolę podjęcia nauki. Kandydaci nie mogą dostarczyć oryginałów dokumentów do innej szkoły, niż ta, w której są umieszczeni na liście wstępnej. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w ramach listy wstępnej mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
 8. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu ósmoklasisty, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. Nie dotyczy to kandydatów, którzy nie zostali przydzieleni do żadnego oddziału w ramach listy wstępnej.
 9. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca. Szkolne komisje rekrutacyjne podejmują decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu ósmoklasisty, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
 10. Oddział zostanie utworzony w przypadku naboru odpowiedniej liczby kandydatów.
 11. Kandydaci  dokonują rejestracji w systemie naboru poprzez logowanie na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl
 12. Na terenie szkoły (biblioteka) tworzy się stanowisko służące do logowania i drukowania stosownych dokumentów.

Harmonogram naboru

 1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru , złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami (podpisanego przez przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego: od 13 maja (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 r.(piątek) do godz. 15:00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje: od 25 czerwca (wtorek) do 09 lipca 2024 r. (wtorek) do godz. 15:00
 3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 16 lipca 2024 r. ( wtorek) do godz.12:00
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: do 19 lipca 2024 r. (piątek) do godz.15.00
 5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół: 22 lipca 2024 r. do godz. 12:00
Skip to content