+48 56 46 585 44

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej
www.ekonomik-grudziadz.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądz.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-19.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Janikowski, informatyk@ekonomik-grudziadz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 46585 44 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu

ul. Konarskiego 39
86-300 Grudziądz

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, wejście od dziedzińca (dostęp do platformy przyschodowej) z rampą wjazdową, wejście boczne do sekretariatu. Szkoła udostępnia platformę przyschodową, celu umożliwienia korzystania z pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku - sale lekcyjne oraz toaleta.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i szatnie) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind, jedynie platformę przyschodową.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Strona www dostosowana poprzez:
 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania liter,
 • możliwość pomniejszania liter,
 • podświetlane linki,
 • jasne tło,
 • odcienie szarości,
 • kontrast w negatywie
 • czytelna czcionka.
 • Skip to content