+48 56 46 585 44

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mar

19

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KONKURS JĘZYKOWY DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII SP na napisanie artykułu w języku angielskim.
czytaj więcej

Regulamin konkursu językowego

I. Uczestnictwo w konkursie:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Grudziądza oraz okolic.

II. Cele konkursu:
1. Popularyzowanie języka angielskiego.
2. Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów.
3. Pobudzanie twórczego myślenia.
4. Rozwijanie umiejętności i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
5. Zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy ekonomicznej.
6. Rozwijanie umiejętności pisania oraz pogłębiania fachowego słownictwa z zakresu języka angielskiego.
7. Wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych.

III. Zadanie konkursowe:

Konkurs polega na napisaniu wypracowania – artykułu na poniższy temat:
„Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” [Konfucjusz]

1. Praca powinna zawierać 200-250 słów. Jednym z jej elementów może być opis osoby znanej lub z własnego otoczenia, dla której praca jest pasją, a nie wyłącznie obowiązkiem lub koniecznością.
2. Oceniane będą: treść zgodna z tematem, forma pracy, bogactwo językowe, zastosowanie różnorodnych konstrukcji leksykalno-gramatycznych oraz poprawność językowa.

IV. Zgłoszenie uczestników oraz termin konkursu:
1. Konkurs trwa od dnia 11 marca 2024 r.
2. Termin zgłaszania prac na konkurs mija z dniem 15 kwietnia 2024.
3. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz zgodą rodziców/opiekunów (zamieszczonymi poniżej) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: zse.grudziadz.konkurs@gmail.com lub listową na adres szkoły: Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu, ul. Konarskiego 39, 86-300 Grudziądz z dopiskiem „konkurs językowy”.
4. Informacja o zwycięzcach zostanie przekazana uczestnikom za pośrednictwem poczty e-mail oraz ogłoszona na stronie internetowej szkoły i profilu Facebook w dniu 19 kwietnia 2024 r.

V. Nagrody:
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa, a nauczyciel uczący – podziękowanie. Zwycięzca otrzyma również nagrody rzeczowe.
2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Drzwi Otwartych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu w dniu 23 kwietnia 2024.
3. W przypadku braku możliwości udziału w wydarzeniu Drzwi Otwarte, odbiór nagród możliwy będzie w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w późniejszym terminie wskazanym przez Organizatorów. Dyplomy dla pozostałych uczestników zostaną przesłane pocztą na adres szkoły, którą reprezentują.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Informacje na temat konkursu oraz karta zgłoszenia umieszczone są na stronie internetowej szkoły (www.ekonomik-grudziadz.pl) oraz profilu Facebook (www.facebook.com/zse.grudziadz).
2. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.
3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele języka angielskiego (zse.grudziadz.konkurs@gmail.com).
Zachęcamy do udziału!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content